Column: Pensioen, taaie kost?

Pensioen, taaie kost?

05 januari 2017  Carla Leeuwerink:

Door de historische lage rentestanden zijn de pensioenfondsen de afgelopen jaren ook in financiële problemen gekomen. Veel Nederlanders denken onterecht dat hun pensioen goed voor elkaar is. De financiële markten en maatschappelijke ontwikkelingen zetten echter onze tot voor kort gegarandeerde pensioenen zwaar onder druk.

De pensioenproblematiek speelt zich vooral af in de tweede pijler: het deel van ons pensioen dat wordt opgebouwd via de (voormalige) werkgever. Naast dat de pensioenfondsen hun garanties niet meer kunnen nakomen door de lage rekenrente, hebben ook de stijgende levensverwachting en de economische crisis invloed op de opbouw van pensioen. Doordat de meeste Nederlanders niet meer hun hele leven voor één werkgever werken, maar nogal eens van baan wisselen of de zelfstandigheid van werken opzoeken is het pensioen vaak gefragmenteerd en bestaat uit verschillende, onoverzichtelijke potjes waar geen volledig pensioen van aangekocht kan worden. Een derde van de Nederlanders bouwt zodoende ontoereikend pensioen op. In deze blog lees je waar het precies misgaat en wat je zelf kunt ondernemen om je pensioensituatie te verbeteren.

“75% van de Nederlanders geeft toe niets van zijn pensioen te weten, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen om hun oudedagsvoorziening”


Om inzicht te krijgen in de status van je pensioen beginnen we bij de basis. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie bouwstenen:

  • eerste pijler: pensioen van de overheid (AOW)
  • tweede pijler: (collectief) pensioen via de werkgever
  • derde pijler: aanvullende pensioenproducten op individuele, vrijwillige basis

varkensparen

I: Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de eerste pijler van het pensioenstelsel. Dit is het basispensioen vanuit de overheid voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Of je wel of niet hebt gewerkt speelt geen rol bij het bepalen van je AOW uitkering. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

II: Pensioenopbouw via de werkgever

De tweede pijler is pensioenopbouw via werkgevers. Zo’n 90% van de werkgevers biedt een aanvullende pensioenregeling. Dit is een aanvulling bovenop de AOW uitkering om de levenstandaard ook tijdens je pensioen te kunnen behouden. Omdat de AOW slechts een minimuminkomen garandeert zou de overgang te groot zijn. De werkgever en de fiscus betalen ongeveer voor 2/3e mee aan de opbouw van het werkgeverspensioen. De werknemer betaalt ca. 1/3e van de pensioenpremies. De premies worden belegd in de pensioenfondsen. Deelname hieraan is verplicht; er kan geen invloed worden uitgeoefend op de belegging of de uitkering.


 Tip

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je informatie over je pensioen. Zowel wat je tot nu toe hebt opgebouwd, als het maximaal te bereiken pensioen. Je vind hier geen informatie over een eventueel aanvullende pensioen in de derde pijler


III: Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

De pensioenaanvulling in de derde pijler bestaat uit aanvullende pensioenproducten zoals lijfrenten, banksparen en levensverzekeringen. Aanvullende pensioenopbouw is een eigen keuze en is een individuele voorziening. Ondernemers en andere zelfstandigen bouwen geen pensioen op via de werkgever. Zij zijn naast de AOW volledig aangewezen op een derde pijler pensioen.

Pensioentekort?

Wat houdt een pensioentekort in? Je hebt een pensioentekort als jij na je pensionering minder te besteden heeft dan nu. Als je van baan wisselt of als zelfstandige werkzaamheden verricht, dan veranderen de regels van jouw pensioen. En heb je een grote kans op een pensioentekort.


Als het werkgeverspensioen niet toereikend is, ben je voor een aanvulling aangewezen op het derde pijler pensioen. Dit betekent dat je zelf geld opzij zal moeten zetten voor jouw oude dag. Niet leuk, maar wel verstandig. Om zelfstandige pensioenopbouw te stimuleren is pensioensparen door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Als je een aantoonbaar pensioentekort hebt, mag je aanvullend pensioen opbouwen met belastingvoordeel. De premies die je inlegt zijn dan aftrekbaar op jouw loonbelasting. Dit wordt ook wel Banksparen genoemd. Het maximale aftrekbare bedrag wordt jaarlijks door de fiscus vastgesteld. Dat is jouw jaarruimte. De jaarruimte is voor iedereen verschillend en hoeft geen vast bedrag te zijn. Het is afhankelijk van jouw belastbaar inkomen en jouw pensioentekort van het jaar daarvoor. Perlas biedt de werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen op te bouwen.

 

Wil je meer weten over deze vorm van pensioenopbouw, Stel je vraag aan Carla of ga naar Perlas

Over de auteur:

Stuur ons een bericht: