Zzp’er in tijden van corona: waar kun je aanspraak op maken?

Alle noodmaatregelen voor zzp’ers op een rij

Een tijd geleden, toen alles nog ‘normaal’ was en Corona nog het synoniem was voor een zomers biertje, schreven we een artikel waarin we je vertelden waar je als zzp’er kunt aankloppen als je in zwaar weer verkeert. Maar tijden veranderen. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel ondernemers hun omzetten zien teruglopen en maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Gelukkig laat de overheid ons ook nu niet in de kou staan en zijn de bestaande regelingen uitgebreid en worden er nieuwe regelingen in het leven geroepen. Dus ben jij zzp’er en word jij getroffen door de coronacrisis, lees dan snel verder om te lezen waar je recht op hebt.

Auteur: Marianne van de Werken

Niet iedere ondernemer ervaart de gevolgen van de coronacrisis op hetzelfde moment of op dezelfde manier. Importeer je veel vanuit China of Italië, dan merkte je misschien al ver voor de eerste besmetting in Nederland dat producten niet voorradig waren. En wellicht is de coronacrisis voor jou juist geen crisis, omdat jouw bedrijf juist nu voorziet in een product dat keihard nodig is (denk aan de productie van beademingsapparatuur of van mondkapjes). Ervaar je wel negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis, dan heb je misschien wat aan de steunmaatregelen die de overheid voor ondernemers in het leven heeft geroepen.

Er zijn verschillende financiële regelingen ontwikkeld om ondernemers door deze crisis te loodsen. Er zijn maatregelen voor grote ondernemingen en maatregelen voor zzp’ers en soms zijn ze zelfs voor beide partijen van toepassing. In dit artikel gaan we alleen in op de maatregelen waar zzp’ers een beroep op kunnen doen en waar maatregelen zowel voor zzp’ers als voor ondernemers met personeel gelden, bespreken we enkel de voorwaarden die voor zzp’ers van belang zijn.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Over de voorwaarden van de Tozo (of Torzo zoals deze regeling een tijdje genoemd werd), is de afgelopen weken druk gespeculeerd. Inmiddels is de regeling verder uitgewerkt en kunnen we je precies vertellen waar je rekening mee moet houden als je aanspraak wilt maken op deze regeling. De Tozo bestaat uit twee onderdelen, namelijk een inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

De Tozo biedt voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning aan zzp’ers. Het betreft een aanvulling tot het sociaal minimum. Netto betekent de regeling een aanvulling tot € 1.050,00 voor alleenstaanden en een aanvulling tot € 1500,00 voor zzp’ers met een partner. De woongemeente waar je de aanvraag moet indienen, vraagt je om te verklaren dat je verwacht dat je inkomsten als gevolg van de coronacrisis minder zullen zijn dan het sociaal minimum. De Tozo is een gift, wat betekent dat je hem niet op een later moment hoeft terug te betalen. Van terugbetaling is alleen sprake als op een later moment blijkt dat je verkeerde informatie hebt doorgegeven en je op basis van die gegevens geen of minder recht op de inkomensondersteuning zou hebben gehad. “Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen”, lezen we in de Kamerbrief Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Wijzigt er dus iets in je inkomen, dan moet je dit zelf aan de gemeente doorgeven, om te voorkomen dat je te veel inkomensondersteuning ontvangt.

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen waar de inkomensafhankelijke toeslagen op gebaseerd zijn. Je kunt een aanvraag voor de inkomensondersteuning indienen tot 31 mei 2020.

Ondernemers met een inkomen boven het sociaal minimum hebben geen recht op inkomensondersteuning.

Omdat de bovengrens van de regeling gelijk is aan het sociaal minimum, betekent dit ook dat ondernemers die nog steeds een inkomen hebben dat boven dit sociaal minimum uitkomt (uit je eigen bedrijf, een deeltijd dienstverband of door bijvoorbeeld partneralimentatie), geen recht hebben op inkomensondersteuning. Per huishouden kan maximaal één keer een inkomensondersteuning of lening worden verstrekt. Zijn jij en je partner dus beiden zzp’er, dan krijgt slechts een van beiden de Tozo.

Zoals al eerder gezegd bestaat de Tozo uit twee onderdelen: de inkomensondersteuning en de lening voor bedrijfskapitaal. Heb je liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis, dan kun je als ondernemer (naast de eventuele inkomensondersteuning) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening bedraagt maximaal € 10.157,00 en je betaalt een rente van 2%. Tot januari 2021 hoef je niet af te lossen op de lening en de maximale looptijd van de lening is drie jaar.

Voor zowel de inkomensondersteuning als de lening voor bedrijfskapitaal geldt dat de gemeente ernaar streeft om de aanvraag binnen vier weken af te handelen in plaats van de dertien weken die voor een reguliere uitkering op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) staan. Dit is mogelijk, omdat de tijdelijke regeling een stuk soepeler is dan de reguliere Bbz. Zo vindt er bij de Tozo geen toetsing van het inkomen van de partner plaats en wordt er ook niet gekeken naar eventueel vermogen, wat onder de huidige Bbz wel het geval is.

De verwachting is dat er de komende tijd veel aanvragen binnen zullen komen en verschillende gemeentes waaronder ook Amsterdam durven daarom al niet meer te garanderen dat ze de aanvraag binnen vier weken kunnen afhandelen. Uitkeringen zullen wel met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kunnen worden aangevraagd en uitgekeerd.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de Tozo?

Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je checken of je voldoet aan de voorwaarden voor de Tozo. Samengevat komen alleen ondernemers die voor 17 maart 2020 18:45 uur aan hun onderneming werkten en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Zij moeten daarnaast ook voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Heb je er nog geen volledig boekjaar opzitten, dan dien je aannemelijk te maken dat je voor de coronacrisis minimaal 24 uur per week werkzaam was in je eigen bedrijf.

Alleen gevestigde zelfstandigen die 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn, hebben recht op de Tozo. Als zzp’er moet je woonachtig zijn in Nederland en daar ook rechtmatig verblijven.

Wat heb je nodig om de Tozo aan te vragen?

De Tozo vraag je aan bij de gemeente waarin je woont. Iedere gemeente vraagt om verschillende documenten om je aanvraag te ondersteunen. In mijn geval moet ik de aanvraag indienen bij de gemeente Altena. Op de website vul je je naam, mailadres en telefoonnummer in en in de bevestigingsmail lees ik dat ik binnen twee dagen een beveiligde e-mail ontvang waarin meer informatie wordt opgevraagd.

In de mail wordt een opsomming gegeven van gegevens die ik bij de hand moet houden. Het gaat dan om mijn BSN en dat van mijn partner, een kopie van onze legitimatiebewijzen, mijn KvK-nummer, de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een kopie van het uittreksel uit het handelsregister van na 1 januari 2020, een kopie van een bankafschrift waarop mijn naam en rekeningnummer duidelijk leesbaar zijn, hoeveel uren per week ik voor 1 maart 2020 gemiddeld aan mijn bedrijf besteedde, mijn verwachtte inkomen in maart, april en mei 2020 en het soort inkomen en per wanneer je de uitkering aanvraagt.

Afgezien van het recente uittreksel van de Kamer van Koophandel zie ik geen verrassingen in dit lijstje. Voor wat betreft het uittreksel wacht ik het aanvraagformulier even af, want volgens de website van de Kamer van Koophandel hebben gemeente rechtstreeks toegang tot deze gegevens en lijkt het dus onnodig om te betalen voor een uittreksel.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is in het leven geroepen om ondernemers te compenseren die direct schade ondervinden van de noodmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Iedere onderneming is met een zogenoemde SBI-code geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De SBI-code geeft aan in welke sector je als ondernemer werkzaam bent. Ondernemers die een bedrijf hebben met een SBI-code die in de lijst met getroffen sectoren staat, krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. In de toelichting lezen we dat het moet gaan om schade door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies voor het buitenland. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je deze tegemoetkoming aanvragen.

Je SBI-code wijzigen om in aanmerking te komen voor de TOGS heeft geen zin.

Natuurlijk zijn er heel veel bedrijven die niet de juiste SBI-code hebben om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, maar wel degelijk schade ondervinden van de noodmaatregelen. De lijst wordt nog steeds aangevuld en twijfel je of je als ondernemer in aanmerking komt, houd de updates op bovenstaande website dan goed in de gaten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de TOGS?

Alleen bedrijven die voor 15 maart 2020 met een in de lijst opgenomen SBI-code als hoofdactiviteit stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen aanspraak maken op de vergoeding. Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd en ook zo zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Op de site van de Kamer van Koophandel lezen we dat het geen zin heeft om je SBI-code nu te gaan wijzigen, want alleen de SBI-code die op 15 maart 2020 in het handelsregister geregistreerd stond, telt mee voor de regeling.

Belangrijk is daarnaast dat er ten minste één vestiging dient te zijn met een ander adres dan het privé-adres van de eigenaar, behalve als het gaat om een horeca-onderneming. Je moet in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minimaal een omzetverlies van € 4.000,00 verwachten en je verwacht vaste lasten in diezelfde periode die ook minimaal € 4.000,00 zijn. Niet geheel onbelangrijk: je mag nog niet failliet zijn of een verzoek om surseance van betaling hebben ingediend bij de rechtbank en ook als je in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren al aanspraak hebt gemaakt op overheidssteun, dan heb je alleen recht op de TOGS als die overheidssteun niet meer bedroeg dan €200.000,00.

Je kunt de tegemoetkoming tot en met 26 juni 2020 17:00 uur aanvragen.

Wat heb je nodig om de TOGS aan te vragen?

Voor een aanvraag voor de TOGS hoef je maar weinig stukken aan te leveren. Zorg dat je een eHerkenninsmiddel van minimaal niveau 1 hebt of doe de aanvraag met je DigiD. Tijdens de aanvraag moet je het KvK-nummer, je SBI-code, het bankrekeningnummer, het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming en je contactgegevens invullen. De overige gegevens zijn automatisch ingevuld en dien je te controleren.

De Rijksdienst probeert aanvragen binnen twee weken in behandeling te nemen en bij een positief besluit staat het geld binnen enkele werkdagen op je rekening. De meeste informatie verstrek je op basis van een verklaring. Blijkt achteraf dat je de tegemoetkoming ten onrechte hebt ontvangen of dat je recht hebt op slechts een deel van de tegemoetkoming, dan kan deze tot vijf jaar na uitbetaling worden herzien en teruggevorderd.

Bijzonder uitstel van belastingschulden

Als je de Belastingdienst nog geld verschuldigd bent, dan kun je voor de aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting uitstel van betaling aanvragen. Je moet daarvoor een brief naar de Belastingdienst schrijven, waarin je aangeeft dat je door de coronacrisis betalingsproblemen hebt en daarom uitstel van betaling wilt. Je krijgt dan automatisch drie maanden uitstel van betaling. Heb je een boete opgelegd gekregen omdat je de btw niet op tijd betaald hebt, dan hoef je deze niet te betalen.

Denk je dat het uitstel van drie maanden niet voldoende is, dan kun je uitstel voor een langere periode aanvragen. Je moet dan wel aanvullende informatie aanleveren. Welke informatie precies is op dit moment nog niet bekend, maar je kunt dan denken aan een verklaring van bijvoorbeeld een accountant of een brancheorganisatie.

Let erop dat je wel je btw-aangifte gewoon op tijd doet.

Meer informatie over bijzonder uitstel van betalingen lees je op de website van de Belastingdienst. Hier vind je ook het adres om je uitstelverzoek naartoe te sturen. Let erop dat je wel je btw-aangifte gewoon op tijd doet. Uitstel van betaling krijg je namelijk alleen maar nadat je een aangifte hebt gedaan en dus een aanslag hebt ontvangen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, dan rekent de Belastingdienst invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Voor de crisis bedroeg deze invorderingsrente 4%. Om ondernemers tegemoet te komen, is de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor de aanslagen waarvoor uitstel van betaling is gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Als je niet op tijd aangifte doet en de Belastingdienst om die reden niet op tijd een aanslag kan vaststellen, dan brengt de Belastingdienst een belastingrente van 4% in rekening. Ook dit tarief wordt verlaagd naar 0,01%. De verlaging gaat in per 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de rentewijziging in per 1 juli 2020. Met andere woorden: zorg dat je btw-aangifte over het eerste kwartaal op tijd, dus voor 30 april 2020 gedaan is en voorkom daarmee dat je nog de ‘oude’ belastingrente van 4% moet betalen.

Verlagen voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Verwacht je door de coronacrisis minder winst te maken, maar betaal je al maandelijks een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, dan kun je aan de Belastingdienst een wijziging doorgeven waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als uit de nieuwe voorlopige aanslag een bedrag komt dat lager is dan het bedrag dat je in de eerste drie maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald. Let er wel op dat je probeert je winst zo realistisch mogelijk te schatten, omdat een voorlopige aanslag altijd verrekend wordt met de aangifte en als je nu te weinig belasting betaalt, zal je dat op een later moment alsnog moeten betalen. Het aanpassen van je inkomsten en daarmee je voorlopige aanslag regel je op Mijn Belastingdienst.

Tot slot

Alle bovengenoemde regelingen zijn in een tijdsbestek van een maand bedacht en aan een aantal regelingen wordt nog druk gewerkt om ze ook uitvoerbaar te maken. Zoals je in de eerder genoemde Kamerbrief kunt lezen, staan de precieze kaders van de regelingen nog niet altijd vast en het kan dus zijn dat gemeenten verschillend omgaan met de uitvoering. Ik denk dat we als ondernemers niet anders kunnen dan hier begrip voor opbrengen. Niemand heeft om dit virus gevraagd en de maatregelen die de economie nu zo hard treffen, zijn in het belang van ons allemaal. We willen immers voorkomen dat de ziekenhuizen de zorgvraag straks niet meer aankunnen en er nog meer slachtoffers vallen. We kunnen met z’n allen klagen dat het slechts een aanvulling tot het sociaal minimum is, maar we kunnen ook blij zijn dat onze regering de verantwoordelijkheid neemt om ondernemers op weg te helpen. En misschien is dit wel het moment om na te gaan denken of het werken als zzp’er eigenlijk wel bij je past. Want als we als zzp’er niet in staat zijn om een buffer op te bouwen voor tijden van crisis en volledig afhankelijk zijn van de regelingen die de overheid ons biedt, is die vrijheid van het werken als zelfstandige het dan wel waard of past een baan in loondienst misschien beter bij je? Het geeft in ieder geval stof tot nadenken.

0Shares
Stuur ons een bericht:

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search